Svenska modellen i den nya ekonomin

  • Date:
  • Location: Uppsala
  • Organiser: Uppsala Center for Labor Studies
  • Contact person: Lovisa Isaksson
  • Konferens

Sedan 2005 har forskningsprogrammet i Arbetsmarknadsrelationer (Labor Market Relations) samlat forskare och andra experter för utbyta kunskaper i gemensamma frågor kring arbetslivets förändringar.

Årets konferens kommer att belysa de förändrade villkoren på arbetsmarknaden. En del av konferensen kommer att ha ett särskilt fokus på den digitala transformationen och dess effekter på arbetsmarknaden. Exempel på frågor som vi avser att behandla är: På vilket sätt påverkas ekonomin och arbetsmarknaden av ökad robotisering och automatisering? Vad innebär framväxten av den s k plattformsekonomin för den traditionella rollfördelningen mellan arbetsgivare och arbetstagare? Hur fungerar det sociala skyddet och anställningstryggheten på en allt rörligare och mer internationaliserad arbetsmarknad?